Strategii de finanțare smart city

Strategii de finanțare pentru un smart city

Strategiile de finanțare ajută orașele din întreaga lume să transforme viziunea în realitate. Orașele inteligente necesită modernizarea infrastructurii – o propunere de preț ridicat care poate fi descurajantă pentru orice oraș.

Finanțarea unui smart city se poate realiza prin parteneriate public-private, fonduri nerambursabile și prin fonduri proprii. În toți acești ani, Agenția pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia a reușit să clădească, în parteneriat cu actorii locali, un climat deschis de cooperare și finanțare, să contribuie la dezvoltarea regiunii prin planificare strategică, prin idei de proiecte inovatoare şi măsuri de intervenţie eficiente, bazate pe o expertiză tehnică solidă.

Agenția pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia, la 19 ani de la fondarea sa, are în palmares experiență acumulată, provocări abordate cu succes, obstacole depășite și lecții învățate.

Ne aflăm în fața unui orizont 2020 cu noi provocări dar și cu oportunități și, în acest context instituția pe care o conduc, are un rol determinant la nivel regional în ceea ce privește dezvoltarea regională și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

ADR acționează constant pentru sprijinirea actorilor locali – autorități ale administrației publice, în demersurile care privesc dezvoltarea unor proiecte de interes regional și local, cu impact semnificativ din punct de vedere al îmbunătățirii infrastructurii de transport, de afaceri, de sănătate, cercetare-dezvoltare, și de educație.

Obiectivele principale ale investițiilor realizate de autoritățile publice locale trebuie să fie concepute astfel încât să încurajeze activitățile economice sănătoase, reducerea impactului negativ asupra mediului și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Conceptul  Smart City  abordează procesele de schimbări complexe necesare pentru  creșterea calității vieții în regim de eficientizare a consumului de resurse.  În ultimii ani, urbanizarea a devenit un fenomen global cu evoluție accelerată – aproape 50% din populația lumii trăiește deja în orașe, cu precă- dere în țările dezvoltate.

Conform estimărilor ONU, orașele lumii se vor confrunta cu un aflux constant de locuitori, ajungând să găzduiască până la 70% din populație, până în 2050. Metodele tradiționale de rezolvare a numeroaselor probleme pe care le generează creșterea rapidă a populației urbane nu reușesc să reprezinte – chiar și la momentul actual – decât soluții parțiale, cu eficiență scăzută. În acest context, finanțarea unor investiții din POR 2014-2020 și alte PO reprezintă o oportunitate pentru autoritățile publice locale de a dezvolta proiecte care pot fi integrate în conceptul de Smart City.

Programul Operațional Regional susține dezvoltarea durabilă și creșterea competitivității economice prin finanțarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de CO2, eficiență energetică în clădiri publice și rezidențiale, transfer tehnologic, etc. În vederea creșterii competitivității economiilor regionale și creării de locuri de muncă, POR sprijină IMM-urile, dezvoltarea entităților de transfer tehnologic, a parcurilor științifice și a incubatoarelor de afaceri, prin Axa Prioritară 1 și 2.

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionă- rii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, sunt eligibile spre finanțare prin Prioritatea de Investiții 3.1 a POR. Astfel, vor fi realizate clădiri mai inteligente care să fie monitorizate din punct de vedere al funcționalității dar și al consumului de energie, prin instalarea de contoare inteligente conectate direct cu dispecerul.

Programul Operațional Regional 2014-2020 finanțează, prin Obiectivul Specific 3.2 și Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, activități ce vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră, provenite din transportul rutier motorizat de la nivel urban.

Municipiile și orașele din România pot realiza investiții asupra componentelor sistemelor de transport public urban, asigurând astfel premisele unui transport inteligent şi integrat. Activitățile ce pot fi finanțate vizează crearea unui transport public mai eficient și mai rapid, cu un consum de energie scăzut, construcția infrastructurii dedicate rețelelor de transport public și introducerea de vehicule prietenoase mediului în transportul public.

Concentrarea eforturilor pe instituirea unui sistem rapid, atractiv, accesibil, ecologic și confortabil de transport urban va duce la reducerea blocajelor în trafic și la diminuarea consecințelor negative ale acestora. Toate investițiile legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă vor fi bazate pe PMUD.

Cu ajutorul soluțiilor inteligente de iluminat, orașele din mediul urban pot reduce considerabil consumul de energie, utilizând, spre exemplu, tehnologia LED, și pot să asigure cetățenilor confortul corespunzător, prin proiecte ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte 3.1 C. Iluminat public, POR.

Extinderea constantă a infrastructurii fizice nu mai poate reprezenta pentru mult timp o rezolvare viabilă în condițiile în care orașele se confruntă cu limitări importante în zona resurselor, a bugetelor și a spațiului. Pe de altă parte, supra-aglomerarea orașelor va amplifica efectele nocive ale acestora în condițiile în care sunt deja responsabile de circa 70% din volumul total al emisiilor de gaze de seră și sunt principalii producători de deșeuri.

În contextul creșterii accelerate a populației urbane, Programul Operațional Regional susține dezvoltarea urbană durabilă. Prin Axa 4 a POR, municipiile reședință de județ, pot propune spre finanțare proiecte care se înscriu în conceptul de Smart City și care au o abordare integrată a sistemelor esențiale pentru funcționarea unui oraș – transport, educație, regenerare fizică și economică, etc., astfel încât să asigure funcționarea eficientă a infrastructurilor critice, reducerea consumului și a cheltuielilor și alocarea optimă a resurselor existente.

Prin AP 8 se finanțează investiții în infrastructură şi echipamente specifice pentru serviciile (medicale) de urgență, pentru a deservi populația la standarde moderne, asigurând un acces crescut la servicii medicale de urgență și tratament de calitate. Pe măsură ce orașele cresc și își extind serviciile, administrarea și guvernarea devin din ce în ce mai complexe.

Promovarea serviciilor de guvernare electronică va fi posibilă prin trecerea de la o societate informațională către o societate bazată pe cunoaștere. POCA promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate. De asemenea Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 sprijină digitizarea serviciilor si îmbunătățirea infrastructurii TIC sistemice in domeniile: e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură.

Un oraș mai inteligent și mai eficient cuprinde aspecte legate de transport, securitate, managementul energiei, nivelul de poluare, calitatea serviciilor sociale şi de sănătate și durabilitate, reprezentând opțiunea ideală pentru factorii de decizie și autorități.

Orașele trebuie să dezvolte strategii ținând cont de perspectivele și posibilitățile oferite de tehnologia informațiilor și comunicării care pot să genereze dezvoltarea de platforme inteligente, dând posibilitatea accesării în timp real a informațiilor de interes pentru cetățeni (aglomerări în trafic, nivelul de poluare, consumurile de energie și posibilitatea reducerii de costuri).

Stabilirea obiectivelor de investiții presupune un proces amplu de radiografiere a situației comunităților urbane, în perspectiva găsirii unor soluții inovatoare, capabile să răspundă provocărilor cu care se confruntă marile aglomerări urbane. Instabilitatea economică, schimbările climatice, migrația populației, la care se adaugă nevoia tot mai mare legată de consumurile de energie, gestionarea fluxurilor de transport, construirea de noi locuințe, sunt teme actuale pentru care trebuie găsite soluții.

Este necesară consolidarea unei viziuni de ansamblu, identificarea soluțiilor viabile, necesare creșterii calității vieții, prin asigurarea serviciilor publice performante, bazate pe utilizarea tehnologiei informațiilor TIC, ce va permite crearea orașelor inteligente – SMART CITY. Pentru finanțarea acestor proiecte și corelarea cu fondurile europene și de investiții, este necesar a se realiza evaluare de tip ex-ante a Strategiilor elaborate de UAT-uri, care conțin un portofoliu de proiecte bazat pe nevoi și care să constituie punctul de plecare în elaborarea programelor operaționale.

De asemenea, instituțiile comunității europene acordă o susținere  consecventă  dezvoltării localităților urbane în ”scenariul SMART”. Astfel, a fost lansat Parteneriatul European pentru Inovare pentru Orașe Inteligente și Comunități (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities – EIP-SCC) care reunește orașe, industrii și cetățeni pentru a îmbunătăți calitatea vieții urbane prin soluții integrate și sustenabile. Aceasta presupune o inovare aplicată, o mai bună planificare, o abordare participativă, soluții de transport, eficiență energetică ridicată, folosirea tehnologiilor pentru informații și comunicare, etc.